thủ thuậtVăn phòng

Active office 2019, 365, 2021 bằng CMD thành công 100%

Đánh giá bài viết
[Total: 1 Average: 5]

Active office 2019, 365, 2021 bằng CMD thành công 100%

Anh em có thể chọn 1 trong 2 cách dưới đây để active Office 2019 nhé.

Cách 1: Chạy từng lệnh một theo cách thủ công

Bước 1: Mở CMD dưới quyền quản trị viên

office 2019

Bước 2: Mở đường dẫn tới vị trí cài đặt của Office trên máy tính của anh em.

Nếu anh em cài đặt Office 2019 trong thư mục ProgramFiles, đường dẫn của nó sẽ là “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16” hoặc “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16”. Tuỳ thuộc vào kiến trúc hệ điều hành Windows của anh em đang sử dụng. Anh em cũng không cần quá lo lắng, vì có thể chạy cùng lúc 2 lệnh trên, một trong số chúng sẽ không được thực thi và một thông báo lỗi sẽ được in trên màn hình.

office 2019

Bước 3: Chuyển đổi giấy phép bán lẻ thành tập một

Nếu anh em tải Office từ Microsoft thì đây là bước bắt buộc. Còn nếu anh em cài đặt thông qua 1 file ISO thì đây là tuỳ chọn, anh em có thể bỏ qua nếu muốn.

Anh em copy dòng lệnh này rồi dán vào cmd:

for /f %x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%x”

Bước 4: Kích hoạt Office 2019 bằng khoá máy khách KMS

Hãy đảm bảo rằng máy tính đang được kết nối internet ổn định, sau đó chạy lệnh sau:

cscript ospp.vbs /setprt:1688

cscript ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul

cscript ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

cscript ospp.vbs /sethst:s8.uk.to

cscript ospp.vbs /act

Nếu bạn thấy lỗi 0xC004F074, điều đó có nghĩa là kết nối internet của anh em không ổn định hoặc máy chủ đang bận. Hãy chắc chắn rằng thiết bị của anh em đang trực tuyến và thử lệnh “hành động” một lần nữa cho đến khi anh em thành công.

key office 2019

Nếu có dòng chữ Product activation successful thì là đã kích hoạt thành công nhé.

Cách 2: Active Office 2019 bằng tập lệnh hàng loạt

Bước 1: Anh em tạo 1 file .txt

key office 2019

Sau đó copy rồi dán đoạn mã sau:

@echo off

title Activate Microsoft Office 2019 (ALL versions) for FREE – MSGuides.com&cls&echo =====================================================================================&echo #Project: Activating Microsoft software products for FREE without additional software&echo =====================================================================================&echo.&echo #Supported products:&echo – Microsoft Office Standard 2019&echo – Microsoft Office Professional Plus 2019&echo.&echo.&(if exist “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles%\Microsoft Office\Office16”)&(if exist “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16\ospp.vbs” cd /d “%ProgramFiles(x86)%\Microsoft Office\Office16″)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&(for /f %%x in (‘dir /b ..\root\Licenses16\ProPlus2019VL*.xrm-ms’) do cscript ospp.vbs /inslic:”..\root\Licenses16\%%x” >nul)&echo.&echo ============================================================================&echo Activating your Office…&cscript //nologo slmgr.vbs /ckms >nul&cscript //nologo ospp.vbs /setprt:1688 >nul&cscript //nologo ospp.vbs /unpkey:6MWKP >nul&set i=1&cscript //nologo ospp.vbs /inpkey:NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP >nul||goto notsupported

:skms

if %i% GTR 10 goto busy

if %i% EQU 1 set KMS=kms7.MSGuides.com

if %i% EQU 2 set KMS=s8.uk.to

if %i% EQU 3 set KMS=s9.us.to

if %i% GTR 3 goto ato

cscript //nologo ospp.vbs /sethst:%KMS% >nul

:ato

echo ============================================================================&echo.&echo.&cscript //nologo ospp.vbs /act | find /i “successful” && (echo.&echo ============================================================================&echo.&echo #My official blog: MSGuides.com&echo.&echo #How it works: bit.ly/kms-server&echo.&echo #Please feel free to contact me at msguides.com@gmail.com if you have any questions or concerns.&echo.&echo #Please consider supporting this project: donate.msguides.com&echo #Your support is helping me keep my servers running 24/7!&echo.&echo ============================================================================&choice /n /c YN /m “Would you like to visit my blog [Y,N]?” & if errorlevel 2 exit) || (echo The connection to my KMS server failed! Trying to connect to another one… & echo Please wait… & echo. & echo. & set /a i+=1 & goto skms)

explorer “http://MSGuides.com”&goto halt

:notsupported

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, your version is not supported.&echo.&goto halt

:busy

echo ============================================================================&echo.&echo Sorry, the server is busy and can’t respond to your request. Please try again.&echo.

:halt

pause >nul

Bước 2: Lưu tệp này lại với phần mở rộng là .cmd (ví dụ: kich-hoat-office-2019.cmd)

Cách kích hoạt office 2019

Bước 3: Chạy tệp vừa mới lưu bằng quyền quản trị viên

Cách kích hoạt office 2019

Bước 4: Chờ đợi cho đến khi kích hoạt thành công.

Cách kích hoạt office 2019

Bonus:

Đây là key KMS Office 2019: NMMKJ-6RK4F-KMJVX-8D9MJ-6MWKP

Giấy phép KMS của Office 2019 chỉ có giá trị trong 180 ngày nhưng nó có thể được gia hạn tự động, do đó bạn cần phải lo lắng rất nhiều về khoảng thời gian này.

Các Active này có thể sử dụng cho cả Office 2019, office 365 và Office 2021 nha các bạn !

Blog Công Nghệ

Chuyên trang tin tức công nghệ, chia sẻ phần mềm, tài liệu hữu ích. Quan trọng nhất đó là tất cả hoàn toàn miễn phí !

Bài viết liên quan

Back to top button